ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ - ഹെഡ് ഓഫീസ്

ക്രമ നം. പേരും മേല്‍വിലാസവും തസ്തിക ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍      
ഓഫിസ്     മൊബൈല്‍ & ഇ മെയില്‍   
1 ശ്രീമതി.‍എം അഞ്ജന ഐ.എ.എസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ 0471-2577541(D)
2577550
2577539/40

9447767000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 ശ്രീ. സുജിത്ത് എസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി  2577550
2577539/40

9446003470

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 ശ്രീ. സാബു എസ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍
(പ്രോജക്റ്റ്സ്) & റിക്കവറി 
2577550
2577539/40

9447700666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 ശ്രീ. സജിത്ത് ജി  ജനറല്‍ മാനേജര്‍
(HRM & Admn)
2577550
2577539/40

9447700444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 ശ്രീമതി. പ്രീതി ജോസഫ്  ജനറല്‍ മാനേജര്‍
(ഫിനാന്‍സ്  & അക്കൗണ്ട്‌സ്)
2577550
2577539/40

6282014087

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

 
 

Contact Us

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റെഡ്
രെജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, റ്റി.സി. നമ്പര്‍ : 27/588 (7) ആന്‍ഡ്‌ (8)
പാറ്റൂര്‍ , വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഓ.
തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ഫോണ്‍ : 0471 2577539