ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പുകള്‍


     
ദേശീയ ഏജന്‍സികളുടെ പദ്ധതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ KSBCDC യുടെ വിവിധ വായ്പ പദ്ധതികളെകുറിച്ചും, വായ്പ തിരിച്ചടവിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി KSBCDC ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പുകള്‍ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇതുവരെ 136 ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Contact Us

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റെഡ്
രെജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, റ്റി.സി. നമ്പര്‍ : 27/588 (7) ആന്‍ഡ്‌ (8)
പാറ്റൂര്‍ , വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഓ.
തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ഫോണ്‍ : 0471 2577539