ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ അംഗങ്ങള്‍

ക്രമ. നം. പേര് തസ്തിക ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍  
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
1 അഡ്വ. കെ. പ്രസാദ് 
കളരിക്കൽ വീട്, തണ്ണീർമുക്കം പി. ഓ.
ചേർത്തല 
ആലപ്പുഴ  - 688527
ചെയര്‍മാന്‍ 0471-2577540 /
2577550
9447757000 (M)
2 ശ്രീ. ടി. ഡി. ബൈജു
അഭിൻ നിവാസ്, പുതുശ്ശേരി ഭാഗം
വയല പി. ഒ.
പത്തനംതിട്ട
ഡയറക്ടര്‍   9447410961
3 അഡ്വ.പി. പി. ഉദയകുമാർ
പൈനക്കിൽ വീട്, കുസുമഗിരി
കാക്കനാട് പി.ഒ.
എറണാകുളം
ഡയറക്ടര്‍   9447745760
5 ശ്രീ.കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ.എ.സ്
ഡയറക്ടർ
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്‍    
4 ശ്രീ. ശ്രീനി ജി
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
ധനകാര്യ വകുപ്പ്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്‍   9446550086
5 ശ്രീമതി. ലത എസ്
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി
പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ്,
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്‍   9446314239 
6 ശ്രീ. വി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
വി പി ഹൌസ്
പയന്തോങ്, കല്ലാച്ചി പി ഓ ,
വടകര (വഴി) കോഴിക്കോട്
ഡയറക്ടര്‍   9447233754 
7 ശ്രീമതി. എസ് പുഷ്പലത
ടി.സി. 21/601, തെക്കേവിള വീട്
നെടുങ്കാട് , കരമന പി ഓ
തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടര്‍   9388887528 
8 ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ  
ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ (പ്രോജെക്ടസ് & എൽ&ആർ)‍
എന്‍ എം ഡി എഫ് സി
ഡയറക്ടര്‍    
8 ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ  
ജനറൽ മാനേജർ (സ്കിൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്)‍
എന്‍ ബി സി എഫ് ഡി സി
ഡയറക്ടര്‍    
9 ശ്രീമതി.എം അഞ്ജന ഐ.എ.എസ്. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ 0471-2577541
2577540/2577550
9447767000

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Us

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റെഡ്
രെജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, റ്റി.സി. നമ്പര്‍ : 27/588 (7) ആന്‍ഡ്‌ (8)
പാറ്റൂര്‍ , വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഓ.
തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ഫോണ്‍ : 0471 2577539