മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചാ ക്രമം

Sl.No Name From To
1 ശ്രീമതി കെ. റോസ് ഐഎഎസ് 16-03-1995 22-10-1997
2 ശ്രീ രമണ്‍ ശ്രീവാസ്തവ ഐപിഎസ് 23-10-1997 27-04-1998
3 ശ്രീ വൈ. പുരുഷോത്തമന്‍ 28-04-1998 07-07-1998
4 ശ്രീ എസ്. സുബ്ബയ്യ ഐഎഎസ് 08-07-1998 04-10-1998
5 ശ്രീ. വി. ഗോപിനാഥന്‍ ഐഎഫ്എസ് 05-10-1998 01-03-2001
6 ശ്രീ. എം. നജീബ് 02-03-2001 24-11-2003
7 ശ്രീ. കൃഷ്ണന്‍ ജി ശര്‍മ (ഐ/സി) 25-11-2003 11-01-2004
8 ശ്രീ. ബി. ദിലീപ് കുമാര്‍ 12-01-2004 30-04-2007
9 ശ്രീമതി മോളിക്കുട്ടി ലൂയിസ് (ഐ/സി) 01-05-2007 27-06-2007
10 ശ്രീ. ഐ. എ. ചാക്കോ 28-06-2007 31-03-2011
11 ശ്രീമതി. കെ. സുജാത (ഐ/സി) 01-04-2011 30-08-2011
12 ശ്രീ. ബി. ദിലീപ്കുമാര്‍  31-08-2011 20-07-2016
13 ശ്രീ കെ.ടി. ബാലഭാസ്കരന്‍ 21-07-2016 01-03-2022
14 ശ്രീ. എന്‍. ദേവിദാസ് ഐ.എ.എസ് 02-03-2022 19-10-2023
15 ശ്രീമതി എം. അഞ്ജന  ഐ.എ.എസ് 25-10-2023  

 

Contact Us

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റെഡ്
രെജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, റ്റി.സി. നമ്പര്‍ : 27/588 (7) ആന്‍ഡ്‌ (8)
പാറ്റൂര്‍ , വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഓ.
തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ഫോണ്‍ : 0471 2577539