ചെയര്‍മാന്മാരുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചാ ക്രമം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് കാലയളവ്
1 ശ്രീ. എം. ജി. കെ. മൂര്‍ത്തി, ഐഎഎസ് 16-03-1995 24-11-1996
2 ശ്രീ. സി.റ്റി. കൃഷ്ണന്‍ എക്സ് എംഎല്‍എ 25-11-1996 17-05-2001
3 ശ്രീ. എല്‍. നടരാജന്‍  ഐഎഎസ് 31-05-2001 27-06-2002
4 ശ്രീ. ജെയിംസ്‌ വര്‍ഗീസ്‌  ഐഎഎസ് 28-06-2002 20-09-2002
5 ശ്രീ. മോഹന്‍ ശങ്കര്‍ 27-09-2002 19-05-2004
6 ശ്രീ. റ്റി. എ. വിജയന്‍ 25-06-2004 03-08-2006
7 ശ്രീ. റോമാനസ് ഹോറോ, ഐഎഎസ് 04-08-2006 28-08-2006
8 ശ്രീ. സി.റ്റി. കൃഷ്ണന്‍ എക്സ് എംഎല്‍എ 02-11-2006 23-05-2011
9 ശ്രീ. വി. ആര്‍. പദ്മനാഭന്‍  എംഎല്‍എ 10-06-2011 07-05-2012
10 ശ്രീ. മോഹന്‍ ശങ്കര്‍ 08-05-2012 23-05-2016
11 ശ്രീ സംഗീത്‌ ചക്രപാണി 14-11-2016 21-11-2018
12 ശ്രീ. റ്റി. കെ. സുരേഷ് 26-11-2018 08-12-2021
13 അഡ്വ. കെ. പ്രസാദ് 09-12-2021  

 

Contact Us

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റെഡ്
രെജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, റ്റി.സി. നമ്പര്‍ : 27/588 (7) ആന്‍ഡ്‌ (8)
പാറ്റൂര്‍ , വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഓ.
തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ഫോണ്‍ : 0471 2577539